ماه: تیر ۱۳۹۷
نکاتی مهم برای یک سخنرانی تاثیر گذار

نکاتی مهم برای یک سخنرانی تاثیر گذار

به جای سخنرانی یک نمایش ارائه دهید سخنرانی عمدتا درباره کلماتی است که شما صحبت می کنید،اما نمایش مفهوم وسیعتری است.یک نمایش شامل ایستادن،ژست و حرکت،تنش،سکوت و ….است.اگر این حرف  را باور ندارید،میتوانید به سالن تئاتر رفته و نمایش یک بازیگر را ببینید،و بلافاصله متوجه خواهید شد که منظور من از نمایش چیست.هنرمندان در جذب و حفظ توجه مخاطبان سخت تلاش میکنند و کلمات تنها یک ابزار در زرادخانه خود هستند.هنگامی که متن سخنرانی خود را نوشته اید،کارکرد خود را متوقف نکنید.هنرمندان در جذب و حفظ تمام توجه مخاطبان سخت تلاش می کنند و کلمات تنها یک ابزار در اجرای آن ها هستند.هنگامی که در جدال نوشتن متن سخنرانی خود هستید به نمایش خود نیز فکر کنید. متقاعد کننده داستان […]